فرزاد قهرمانی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی کامپایلر 221 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
اصول طراحی کامپایلر 221 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
روش پژوهش و ارائه 930006 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی 109246 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه کامپیوتر 89100317 0 چهار شنبه16:00 14:30شماره کلاس15م1عادی/ 97/10/13 - 10:30 ترم اول 1397
مدار های منطقی 739 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
اصول طراحی کامپایلر 221 0 دوشنبه13:00 10:15 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه12:15 10:15شماره کلاس116م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه09:30 07:30شماره کلاس116م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مهندسی نرم افزار 1 829 0 دوشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/23 - 08:00 ترم دوم 1395
مهندسی نرم افزار 1 829 0 دوشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/23 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه