یوسف بازرگان لاری

یوسف بازرگان لاری     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

صفحه 1
خلاصهای از سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
1 - مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:یوسف بازرگان لاری
آدرس:
شیراز-کیلومتر 5 شهر جدید صدرا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک
صندوق پستی 3 - 71993
Email address: bazarganlari@iaushiraz.ac.ir
صفحه 2
2 - سوابق تحصیلی:
 دکترا ی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
و تحقیقات تهران از بهمن ماه 1388 تا بهمن 1393 ؛ معدل بدون احتساب نمره
رساله دکتری 53 / 16 )نمره رساله دکتری 20 )
 کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید؛ دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شیراز؛ شیراز؛ ایران؛ 1385 تا 1387 ؛ معدل: 64 / 18 . )رتبه اول(
 کارشناسی رشته مهندسی مکانیک - جامدات ؛ دانشگاه شیراز؛ شیراز؛ ایران؛
1380 تا 1385 ؛ معدل : 90 / 13 .
عنوان رساله دکتری: " تحلیل دینامیکی و کنترل یک ربات راه رونده دو پا با در نظر گرفتن قید
مفصلی برخورد داخلی "
 به راهنمایی:
 دکتر محمد اقتصاد استاد بخش جامدات دانشکده مهندسی
مکانیک، دانشگاه شیراز.
 دکتر احمدرضا خوگر دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه
مالک اشتر تهران.
 تحت مشاوره:
 دکتر علیرضا محمد زاده دانشیار گروه مهندسی
مکانیک،دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاههای Grand Valley State امریکا و علوم و تحقیقات تهران.
 تاریخ دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد: 26 بهمن ماه 1393 با نمره 20 .
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد: "دینامیک،تحلیل پایداری و کنترل یک ربات جوشکار GMAW
با استفاده از روشهای پیشرفته کنترلی چند ورودی – چند خروجی و با در نظر گرفتن دینامیک داخلی "
 به راهنمایی:
 دکتر محمد اقتصاد عضو هیأت علمی )استاد تمام( بخش
جامدات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز.
 تحت مشاوره:
 دکتر احمد افسری عضو هیأت علمی)استادیار( گروه مهندسی
مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 تاریخ دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد: دی ماه 1387 با نمره 5 / 19 .
صفحه 3
عنوان پایاننامه کارشناسی: "مدلسازی مجرای تحتانی سد ونیار به روش المان محدود با استفاده از
ANSYS "
 به راهنمایی:
 دکتر فرهنگ دانشمند عضو هیأت علمی)دانشیار( بخش
جامدات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز.
 تاریخ دفاع از پایاننامه کارشناسی: شهریور ماه 1385 با نمره 20 .
3 - فعالیتهای حرفهای:
 استاد مدعو دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
تحقیقات تهران، نیمسال های اول و دوم 90 - 1389 .
 عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن ماه
1388 تاکنون.
4 - مسئولیتهای اجرایی
 مدیرگروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)آبان
ماه 1396 تاکنون(
 دبیر کمیته تشریفات و تدارکات اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی
آموزش مهندسی با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری آبان 1394
 عضو کمیته علمی دومین همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اسفند 1390
 دبیر اجرایی اولین همایش ملی آشنایی با فن آوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد شیرازاسفند 1389
 مدیر پروژه مرکز حمایت از ایده های برتر دانشگاه شیراز، مهر ماه 1385 تا 1388
 همکاری با شرکت مهندس پارس تدبیر گستر در پروژه ساخت دستگاه رنگ آمیزی به
روش الکترو استاتیک. 1385
5 - عضویت در مجامع علمی و تخصصی:
 عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی Journal of Rehabilitation Sciences and Research
 عضویت در کمیته اخلاق دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 سردبیر نشریه دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
صفحه 4
 عضویت در استعداد های درخشان باشگاه پژوهشگران جوان
6 - افتخارات:
 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در 1393
 دریافت بورسیه دوره دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از دانشگاه آزاد
اسلامی واحد شیراز.) 1388 )
 پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1387
 احراز تخبگی جهت استفاده از طرح جایگزین خدمت سربازی توسط بنیاد ملی نخبگان
 رتبه اوّل در بین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک– ساخت و تولید، دانشکده فنی و
مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ) 1387 )
 کسب رتبه ی سوم در دومین جشنواره تحقیقات دانشجویی و ایده های برتردانشگاههای استان فارس.
 رتبه چهارم در کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مهندسی مکانیک-
ساخت و تولید و پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شیراز.) 1385 )
 پذیرفته شده در کنکور سراسری سال 1380 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای ادامه
تحصیل در دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک- جامدات دانشگاه شیراز. ) 1380 )
 دانش آموز ممتاز دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
7 - مقالات علمی:
الف ( مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده درمؤسسات اطلاعات علمی بینالمللی معتبر )ISI(
1. Yousef. Bazargan-Lari, Saeid. Movahed, Mashhood. Mashhoodi “Control of Flow Field, Mass Transfer and Mixing Enhancement in T-Shaped Microchannels” , Journal of Mechanics, 2016 (IF=0.828)
2. ehsan zakeri, Seyed Alireza Moezi, Yousef Bazargan-lari, Amin Zare , “Multi Tracker Optimization Algorithm: A General Algorithm for Solving Engineering Optimization Problems”, Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering,2016. (IF=1.045)
3. Amir Vadiee, Mahmoud Yaghoobi, Yousef. Bazargan-Lari Energy Analysis of Solar Blind System Concept Using Energy System Modelling, Solar Energy,2016. (IF=3.685)
4. Bazargan-Lari, Yousef, Mohammad Eghtesad, Ahmad Reza Khoogar, and Alireza Mohammad-Zadeh. "Tracking control of a planar five-link bipedal walking system with point contact, considering self-impact joint constraint by
صفحه 5
adaptive neural network method." Latin American Journal of Solids & Structures 12, no. 6 (2015). (IF=0.849)
5. Bazargan-Lari, Yousef, Mohammad Eghtesad, Ahmadreza Khoogar, and Alireza Mohammad-Zadeh. "Tracking Control of A Human Swing Leg as a Double-Pendulum Considering Self-Impact Joint Constraint by Feedback Linearization Method." Journal of Control Engineering and Applied Informatics17, no. 1 (2015): 99-110. (IF=0.449)
6. Bazargan-Lari, Yousef, Mohammad Eghtesad, Ahmadreza Khoogar, and Alireza Mohammad-Zadeh. “Adaptive neural network control of a human swing leg as a double-pendulum considering self-impact joint constraint." Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 39, no. 2 (2015): 201-219. (IF=0.460)
7. Moezi, Seyed Alireza, Ehsan. Zakeri, Yousef. Bazargan-Lari, And Amin. Zare. "2&3-Dimensional Optimization of Connecting Rod With Genetic And Modified Cuckoo Optimization Algorithms." Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 39 (2015): 39-49. (IF=1.045)
8. Bazargan-Lari Yousef. “A point wise approach for enforcement of essential boundary conditions in the isogeometric analysis” Iranian Journal of Science and Technology, IJST 38, no. M1 (2014): 167-179 (2014). (IF=1.045)
9. Movahed, Saeid, Yousef Bazargan-Lari, Farhang Daneshmad, and Mashhood Mashhoodi. "Numerical Modeling of Bi-polar (AC) Pulse Electroporation of Single Cell in Microchannel to Create Nanopores on its Membrane." The Journal of membrane biology 247, no. 12 (2014): 1229-1237. (IF=1.991)
10. Assadsangabi, Babak., Farhang. Daneshmand, Nader. Vahdati, Mohammad. Eghtesad, and Yousef. Bazargan-Lari. "Optimization and design of disk-type MR brakes." International Journal of Automotive Technology 12, no. 6 (2011): 921-932. (IF=0.876)
ب( مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده درمؤسسات اطلاعات علمی جهان اسلام )ISC(
1. Bazargan-Lari, Yousef, Mohammad Eghtesad, Ahmadreza Khoogar, and Alireza Mohammad-Zadeh. "Dynamics and Regulation of Locomotion of a Human Swing Leg as a Double-Pendulum Considering Self-Impact Joint Constraint." Journal of Biomedical Physics & Engineering 4, no. 3 (2014): 91.
2. Katibeh, Fatemeh, Eghtesad, Mohammad, Bazargan-Lari, Yousef, "Dynamic modeling and control of a 4 DOF robotic finger using adaptive-robust and adaptive-neural controllers"International Journal of Robotics, Vol. 4, No. 4, (2015)
صفحه 6
3. Bazargan-Lari, Yousef, Eghtesad, Mohammad, Khoogar, Ahmadreza, Mohammad-Zadeh, Alireza "Dynamics and Regulation of Locomotion of a Human Swing Leg as a Double-Pendulum Considering Self-Impact Joint Constraint." Journal of Biomedical Physics & Engineering 4, no. 3 (2014): 91. (ISC)
ج ( مقالات چاپ شده در نشریات علمی
1. Ehsan Zakeri, Seyed Alireza Moezi, Yousef Bazargan–Lari, “Control of A Ball On Sphere System With Adaptive Feedback Linearization Method For Regulation Purpose”, Majlesi Journal Of Mechatronic Systems,2013, 2 (3)
2. Moezi, Seyed Alireza, Ehsan Zakeri, Yousef Bazargan-Lari, and Mahmood Khalghollah. "Fuzzy Logic Control of a Ball on Sphere System." Advances in Fuzzy Systems 2014 (2014).
3. Moezi, Seyed Alireza, Ehsan Zakeri, Yousef Bazargan-Lari, Amin Zare, and Shiraz Branch. "2D Shape optimization via genetic algorithm." Journal of mathematics and computer science 11 (2014), 209-217 ج ( مقالات تحت داوری
 Aghajanzadeh, Omid, Hosseini, Arian, Tarasod, Hossein, Eghtesad, Mohammad, Bazargan-Lari, Yousef, “Nonlinear adaptive control of HIV-1 therapy in the presence of uncertainties”, Journal of Computers in Biology and Medicine(2018)
 Tababaei, Seyedeh Zahra, Eghtesad, Mohammad, Farid Mehrdad, Bazargan-Lari, Yousef, “Combination of Fractional-Order, Adaptive Second Order and Non-Singular Terminal Sliding Mode Controls for Dynamical Systems with Uncertainty and Under-Actuation Property”, IET Control Theory & Applications Journal. (2018)
 Tababaei, Seyedeh Zahra, Eghtesad, Mohammad, Farid Mehrdad, Bazargan-Lari, Yousef, “Adaptive Second Order and Non-Singular Terminal Sliding Mode Control for Dynamical Systems with Uncertainty”, International Journal of Robust and Nonlinear Control.
 Dashti Hajar, Khashayar, Bazargan-Lari, Yousef. Hedayat Dorna, "Novel electricity reviver for resuscitating lost energy in vehicles." Renewable Energy (2018)
 Bazargan-Lari, Yousef, Khoogar. Ahmadreza " A more realistic replica of a walking biped for implying dynamics and control on ascending and descending stairs by considering self-impact joint constraint" Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering (2018)
 Bazargan-Lari, Yousef., " More Realistic And Novel Design Of A Shape Optimized MR Brake." Mechanics & Industry (2018)
 Bazargan-Lari, Yousef., " Effects of Magnetic and an External Noise Source on the Braking Efficiency of a MR Brake System", Journal of Mechanical Science and Technology (2018)
صفحه 7
 Soltani Saeid, Eghtesad mohammad , Bazargan-Lari, Yousef., " Mass and Heat Transfer Control in the GMAW Process Utilizing Feedback Linearization and Sliding Mode Observer." Journal of Systems and Control Engineering (2018)
د( کنفرانسهای داخلی و خارجی
 محمد مهدی. بهروزکام، یوسف بازرگان لاری، " شبیه سازی تئوری و تست آزمایشگاهی کنترل پاندول
هوایی"، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس،
تهران، ایران، 1396 .
 سینا رشیدی، یوسف بازرگان لاری، "ارائه طرحی بهینه برای ترمز MR با هدف ایجاد گشتاور ترمزی بیشتر"،
مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
ایران، 1396 .
 کاظم مرادی نژاد، یوسف بازرگان لاری، "ایجاد سوراخ مربعی با استفاده از مکانیزم لنگ و تراش"، مجموعه
مقالات بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،
1396 .
 خشایار دشتی حجر، یوسف بازرگان لاری، رضا احمدپناه خرم آبادی، " سرعت گیر صفحه ای احیاکننده
انرژی الکتریکی با سیستم تقسیم یکسان نیرو"، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بینالمللی
مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1396 .
 خشایار دشتی حجر، یوسف بازرگان لاری، کورش عضدی قاجار، رضا احمدپناه خرم آبادی، " سرعت احیای
مفید انرژی هدر رفته اصطکاکی ناشی از ترمز خودرو به صورت انرژی الکتریکی "، مجموعه مقالات بیست و
پنجمین کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1396 .
 سید محمدرضا خادم، سعید فرهادی، یوسف بازرگان لاری "توسعه یک فناوری اطلاعات و مخابرات
(ICT) کنترل از راه دور یک ایستگاه موتور دیزل – پمپ آب"، مجموعه مقالات دهمین کنگره ملی مهندسی
مکانیک بیوسیستم )ماشینهای کشاورزی( و مکانیزاسیون ایران، ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، 1395
 بهزاد صادقیان، محمد جواد کاظم زاده پارسی، یوسف بازرگان لاری، "تجزیه و تحلیل عددی المان محدود
سازه ی کابین A اتوبوس MAN(XMQ6180G1) تحت اثر بار دینامیکی حاصل از برخورد با مانع"،
مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان،
1392 .
 بهزاد صادقیان، محمد جواد کاظم زاده پارسی، یوسف بازرگان لاری، "آنالیز عددی سازه
کابین A اتوبوس MAN(XMQ6180G1) تحت اثر بار دینامیکی حاصل از ترمزگیری با استفاده از روش
المان محدود"، مجموعه مقالات همایش ملی و مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک NJCCEM2013 ،
دانشگاه جامع علمی کاربردی،میاندوآب، آذربایجان غربی، 1392 .
صفحه 8
 حسن کشتکار، محمد جواد کاظم زاده پارسی، یوسف بازرگان لاری، "حل عددی معادلات انتقال آلودگی
در آب های زیر زمینی با استفاده از روش ایزوژئومتریک در فضای دو بعدی"، مجموعه مقالات اولین همایش
ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران، 1391
 محمدرضا بازرگان لاری، حسین افشار، رضا کراچیان، یوسف بازرگان لاری، مهدی عطار، "کاربرد
شبکههای بیزی در کنترل فشارهای حدی ناشی از پدیده ضربه قوچ"، مجموعه مقالات کنفرانس ملی آشنایی با
فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران، 1389 .
1. Khashayar Dashti Hajar, Yousef Bazargan Lari, Javad Safaei. “magnetic brake reviving beneficial energy with rotating periodic system for optimizing and reusing energy” (In Persian) ”, 26𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2018), 2018, Semnan University, Tehran, Iran
2. Khashayar Dashti Hajar, Yousef Bazargan Lari, Dorna Hedayat. An electricity generating elastic planar speedbump having general system of equal division of force and potential energy of spring”, 26𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2018), 2018, Semnan University, Tehran, Iran
3. Ehsan Sharifnia, Yousef Bazargan-Lari, Mohammad Eghtesad “Nonlinear Tracking Control for Reducing Cancerous Tumor Volume Using Three Different Cell Kill Models”, 25𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017) 2-4 May, 2017, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4. Seyedeh Zahra Tababaei, Yousef Bazargan-Lari, Mohammad Eghtesad, “A New Fast Analytical Solution for Coupled Nonlinear Diffusion-Reaction Equations”, 25𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017) 2-4 May, 2017, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
5. Yousef Bazargan Lari, Shabnam Tashakori, Mohammad Eghtesad, “Tracking Control of an Under-actuated Half-Car Model based on Controlled Lagrangians Method”,, 25𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2017) 2-4 May, 2017, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
6. Zakeri, Ehsan, Seyed Alireza Moezi, Yousef Bazargan-Lari, Amin Zare, and Mohammad Eghtesad. "Robot Manipulation by a New Hybrid Feedback Linearization Adaptive Neuro-Fuzzy Control Method.", 24𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2016) 26-28 May, 2016, Yazd University, Yazd, Iran.
7. Moezi, Seyed Alireza, Ehsan Zakeri, Yousef Bazargan-Lari, Amin Zare, and Mohammad Eghtesad. "On the application of Genetic and Cuckoo Optimization Algorithms to a 2&3-Dimensional Connecting Rod." 24𝑡ℎ Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2016) 26-28 May, 2016, Yazd University, Yazd, Iran.
8. Saeid Soltani, Mohammad Eghtesad, Yousef Bazargan-Lari, Alireza Goshtasbi. “Control of heat and mass transfer in the GMAW process using feedback linearization method ” 3rd Intenational Conference on
صفحه 9
Manufacturing Engineering and Technolory for Manufacturing Growth (METMG 2015), August l-2,2015, Vancouver, Canada
9. Ehsan Zakeri, Ahmadreza Ghahramani, Seyed alireza Moezi, Yousef Bazargan - Lari, “AdaptiveFeedback Linearization Control Of a Ball on Sphere System”, International Conference on Mechanical Engineeringand Advanced Technology(ICMEAT), Islamic Azad University,Majlesi Branch, 10-12 October 2012, Isfahan, Iran.
10. Seyed Alireza Moezi, Ahmadreza Ghahramani, Ehsan Zakeri, Yousef Bazargan -Lari, Babak Assadsangabi “Shape optimization of BELTs via genetic algorithm”, International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology(ICMEAT), Islamic Azad University,Majlesi Branch, 10-12 October 2012, Isfahan, Iran.
11. Yousef Bazargan – Lari, mohamad eghtesad, ahmadreza ghahramani, ehsan zakeri, “A Neural Network Control for 3-D Overhead Gantry Crane System With Uncertain Load Disturbance”, 20𝑡ℎAnnual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2012) 16-18 May, 2012, School of Mechanical Eng., Shiraz University, Shiraz, Iran.
12. Yousef Bazargan - Lari, Ehsan Zakeri, Ahmadreza Ghahramani, Kimia Bazargan – Lari, seyed alireza moezi, “ Disturbance Rejection Control of 3-D Overhead Gantry Crane System for Regulation purpose”, National Conference on Mechanical Engineering, February 22-23, 2012, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
13. Assadsangabi Babak, Movahed Saeid, Eghtesad Mohammad, Bazrgan-Lari Yousef" Combined Feedback/Feedforward velocity control of electrokinetically driven flow in a network of planar microchannels " 18th IFAC World CongressSep, 2011,Milano, Italy.
14. Yousef Bazargan – Lari, Mohammad Eghtesad, Mostafa Nouri, Arash Haghpanah, “Adaptive Feedback Linearization Tracking Of An Scara Gas Metal Arc Welding Robot In A Cascade Structure” Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2011 November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA
15. Eghtesad Mohammad, Javid Samad, Izadi Jahandar, Rasouli Mojtaba, Bazargan-Lari Yousef, Faghihi Alireza "designing an adaptation model for modification of strip's speed infinishing rolling area of foolad mobarakeh company",2010 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition – Vancouver, British Columbia, Canada.
16. Eghtesad Mohammad, Javid Samad, Izadi Jahandar, Rasouli Mojtaba, Bazargan-Lari Yousef, Faghihi Alireza " computer simulation and experimental study for calculation ofslab slip forward factor in finishing process of hot strip mills offoolad mobarakeh company",2010 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition – Vancouver, British Columbia, Canada.
17. GholamiMohammad Hadi, Zare Jafar, Afsari Ahmad, Bazargan-Lari Yousef" Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning",2010 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition – Vancouver, British Columbia, Canada.
صفحه 10
18. Eghtesad Mohammad, Javid Samad, Izadi Jahandar, Abasi, Bazargan-Lari Yousef, Faghihi Alireza "a new off-line computer model for improving width reduction inroughing trains of hot strip mills of mobarakeh steel company",2009 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition – Lake Buena vista, Florida, USA.
19. Movahed Saeid, Assadsangabi Babak, Bazargan-Lari Yousef, Eghtesad Mohammad "Fuzzy Control of Electroosmotic Flow in the Network of Micro-Channels of Bio-chips",2009 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition – Lake Buena vista, Florida, USA(Technical Presentation Only).
20. Bazargan-Lari Yousef, Movahed Saeid, Assadsangabi Babak, Eghtesad Mohammad "Dynamics and Control of a Robot Manipulator “SCARA” Using Robust –Adaptive Method",2009 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition – Lake Buena vista, Florida, USA(Technical Presentation Only).
21. Eghtesad Mohammad, Bazargan-Lari Yousef, Assadsangabi Babak ,"Stability analysis and internal dynamics of MIMO GMAW process",17th IFAC World Congress July 6-11, 2008, Seoul, Korea.
22. Daneshmand,Farhang, Bazargan-Lari, Yousef, Zare, Amin, Liaghat, Tahereh, "Numerical and Experimental Investigation of Dynamic Characteristics of the Bottom Outlet of Vaniar dam", 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition - Boston, MA, USA - November 2-6.
23. Daneshmand, Farhang, Liaghat, Mehdi,Bazargan-Lari, Yousef,"Free Vibration Analysis of Frame Structures Using BSWI Method",2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition - Boston, MA, USA - November 2-6.
24. Bazargan-Lari, Yousef, Eghtesad, Mohammad, Assadsangabi, Babak. "Study of Internal Dynamics Stability and Regulation of Globular- Spray Mode of GMAW Process via MIMO Feedback-linearization Scheme", Intelligent Engineering Systems, 2008. INES 2008. International Conference on 25-29 Feb. 2008 Page(s):31 – 36.
25. Daneshmand, Farhang, Bazargan-Lari, Yousef,"Numerical investigation and hydraulic model test of the bottom outlet of Vaniar Dam", 5th international conference on dam engineering, 14-16 Feb. 2007, LNEC, Lisbon, Portugal.
26. Deneshmand, Farhang, Azadi-Yazdi, Ehsan and Bazargan-Lari, Yousef, "Hydraulic model test of the bottom outlet of Sivand Dam", 5th IASME/WSEAS international conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics (FMA'07), August 25-27,2007, Vouliagmeni Beach, Athens, Greece.
8 - طرحهای پژوهشی:
الف( برون دانشگاهی
صفحه 11
 یوسف بازرگان لاری، محمد اقتصاد، مهرداد فرید، بابک اسد سنگابی " -
")سال 87 )
ب( درون دانشگاهی
 یوسف بازرگان لاری، سعید موحد، مشهود مشهودی "
H" )شروع:آذر 93 تا کنون(
 سلوی صمیمی، یوسف بازرگان لاری، بابک پناهی "
")شروع خرداد 91 - خاتمه مهر 91 )
 یوسف بازرگان لاری، آرش حق پناه "
")شروع دی 90 - خاتمه شهریور 91 )
9 - دروس تدریس شده:
مقطع کارشناسی:
 تدریس درس معادلات دیفرانسیل دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، بهمنماه 1389 .
 تدریس درس ریاضی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علوم و تحقیقات تهران، مهرماه 1389 .
 تدریس درس کنترل اتوماتیک دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1387 تاکنون.
 تدریس درس ریاضی مهندسی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1387 تاکنون.
 تدریس درس ارتعاشات مکانیکی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، تیر 1391 تاکنون.
 تدریس درس محاسبات عددی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1387 تاکنون.
 تدریس درس دینامیک و ارتعاشات دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1389 .
 تدریس درس دینامیک دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد
اسلامی واحد شیراز، مهر 1388 تاکنون.
صفحه 12
 تدریس درس آمار مهندسی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، مهر 1388 .
 تدریس درس آمارو احتمالات دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، مهر 1388 .
 تدریس درس برنامه نویسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، مهر 1390 .
مقطع کارشناسی ارشد:
 تدریس درس ریاضی پیشرفته دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، مهر 1394 تاکنون.
 تدریس درس رباتیک پیشرفته دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، مهر 1395 تاکنون.
 تدریس درس محاسبات عددی پیشرفته دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، مهر 1395 تاکنون.
 تدریس درس کنترل پیشرفته دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1395 تاکنون.
 تدریس درس کنترل غیر خطی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه
آزاد اسلامی واحد شیراز، بهمن 1395 تاکنون.
10 - ارزیابی و داوری مقالات علمی، طرحهای تحقیقاتی، پایاننامهها و رسالهها:
 همکاری در داوری مقالات مجله ISI
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
 همکاری در داوری مقالات مجله ISI
Journal of Applied Sciences
 همکاری در داوری مقالات مجله ISI
Mathematical Problems in Engineering
 همکاری در داوری مقالات مجله
Trends in Applied Sciences Research
 همکاری در داوری مقالات با کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
اردیبهشت 1394 تهران
 همکاری در داوری مقالات با کمیته علمی بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
اردیبهشت 1391 شیراز
صفحه 13
 همکاری در داوری مقالات با کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی
آموزش مهندسی با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری آبان 1394
 همکاری در داوری مقالات با کمیته علمی همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی
مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازبهمنماه 1389
 همکاری در داوری مقالات با کمیته علمی بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
اردیبهشت 1391 شیراز
 همکاری در داوری مقالات با کمیته علمی در کنفرانسهای بین المللی ASME
11 - زمینه های تحقیقاتی:
 کنترل
 رباتیک
 دینامیک و ارتعاشات
 بهینه سازی
12 - مهارتها:
 آشنایی کامل به سیستمهای عامل Dos ، Windows و خانواده برنامههای Office نظیر M.S.Word ،
Excel, Power point
 آشنایی کامل با LaTeX
13 - آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مکانیک
1 . CATIA
2 . ANSYS
3 . SOLID WORK
4 . AUTOCAD
5 . COMSOL
6 . MATLAB
7 . BASIC
8 . SIMULINK
9 . MDSOLIDS
10 . 20SIM
14 - سمینارها
 روش ساخت لوله تفنگ به کمک فرایند Cold Forging "، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شیراز، شیراز، ایران، مهر ماه 1386
 TRACKING CONTROL OF UNDERACTUATED MECHANICAL SYSTEMS BASED ON CONTROLLED LAGRANGIANS
15 - دوره های خاص
صفحه 14
 گذراندن دوره آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:9000 و اخذ گواهینامه
مربوطه.
 گذراندن دوره چگونگی چاپ مقالات ژورنالی که توسط Springer بر گزار شده است

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضی مهندسی 517 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 220م1عادی/ 96/03/18 - 08:00 ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 517 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 220م1عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 220م1عادی/ 96/03/21 - 13:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه