کاظم  براتی مهر

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی سیستم 105297 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات گسسته 520 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضیات گسسته 520 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضیات گسسته 520 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
زبان ماشین و اسمبلی 108696 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نظریه زبانها و ماشینها 806 0 نامشخص 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات گسسته 520 0 شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 116م1عادی/یکشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/17 - 16:00 ترم دوم 1395
ریاضیات گسسته 520 0 شنبه16:30 13:30شماره کلاس218م1عادی/ 96/03/17 - 16:00 ترم دوم 1395
ریزپردازنده 1 526 0 سه شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/18 - 16:00 ترم دوم 1395
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 533 0 سه شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/22 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نظریه زبانها و ماشینها 806 0 یکشنبه13:00 10:15 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
نظریه زبانها و ماشینها 806 0 یکشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه