دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مهندسی پی 843 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1627 علیرضا حاجیانی بوشهریان یکشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/24 - 10:30
مهندسی پی 843 کارشناسی گروه مهندسی عمران 4724 علیرضا حاجیانی بوشهریان چهار شنبه16:00 14:00شماره کلاس15عادی/ 96/03/24 - 10:30
مهندسی پلاستیک 106377 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 334 مهدی شریف چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس210عادی/ 11:00 09:30شماره کلاس210عادی/ 96/03/20 - 10:30
نقشه کشی صنعتی 111298 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 2067 رضا درخشنده حقیقی دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 207م1عادی/ 96/03/23 - 16:00
نقشه کشی صنعتی 111298 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 2066 رضا درخشنده حقیقی دوشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 207م1عادی/ 96/03/23 - 16:00
نقشه کشی مهندسی 104827 کارشناسی گروه مهندسی برق 652 رضا درخشنده حقیقی دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 207م1عادی/ 96/03/09 - 08:00
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1641 محمودرضا شقاقیان یکشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/30 - 10:30
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1642 محمودرضا شقاقیان یکشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 115عادی/سه شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/30 - 10:30
هویت شناسی پیشرفته پلیمرها 101165 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی پلیمر 335 علیرضا عقیلی چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس210عادی/چهار شنبه15:00 13:30شماره کلاس210عادی/ 96/03/21 - 10:30
وسایل اندازه گیری مشخصات ملکولی پلیمر ها 102146 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 336 میترا زارع سه شنبه09:30 07:30شماره کلاس218عادی/ 96/03/23 - 10:30
نمایش 461 - 470 از 470 نتیجه
از 24