دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 21 - 40 از 470 نتیجه
از 24
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106454 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 298 امیرحسین حقیقی یکشنبه10:30 09:00عادی/ 96/03/08 - 10:00
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 301 میترا زارع سه شنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 12:00
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 300 میترا زارع سه شنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 12:00
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 کارشناسی گروه مهندسی برق 2243 نبی اله شیری شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/06 - 10:30
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 کارشناسی گروه مهندسی برق 2240 نبی اله شیری یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/07 - 10:30
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 کارشناسی گروه مهندسی برق 2245 نبی اله شیری شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/06 - 09:00
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 کارشناسی گروه مهندسی برق 2247 نبی اله شیری شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/06 - 07:30
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 303 میترا زارع دوشنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 08:00
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 302 میترا زارع دوشنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 08:00
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 305 میترا زارع دوشنبه09:15 07:30شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 304 میترا زارع دوشنبه11:00 09:15شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00
آزمایشگاه عملیات واحد 139 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 306 امیرحسین حقیقی یکشنبه09:00 07:30عادی/ 96/03/08 - 12:00
آزمایشگاه کنترل فرآیندها 101450 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 307 مهدی شریف نامشخص 96/03/10 - 12:00
آزمایشگاه کنترل فرآیندها 101450 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 308 مهدی شریف نامشخص 96/03/10 - 12:00
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 کارشناسی گروه مهندسی برق 2293 مهدی متوسل یکشنبه12:00 10:30شماره کلاسکارگاه ماشینعادی/ 96/03/07 - 10:30
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 کارشناسی گروه مهندسی برق 2295 مهدی متوسل یکشنبه15:00 13:30شماره کلاسکارگاه ماشینعادی/ 96/03/07 - 13:30
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 کارشناسی گروه مهندسی برق 2297 مهدی متوسل یکشنبه16:30 15:00شماره کلاسکارگاه ماشینعادی/ 96/03/08 - 15:00
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 23120224 کارشناسی گروه مهندسی برق 4721 مهدی متوسل دوشنبه18:30 17:00شماره کلاس115م1عادی/ نامشخص
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1408 فردین اژدری خانکهدانی شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 203عادی/ 96/03/07 - 08:00
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1411 فردین اژدری خانکهدانی شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 203عادی/ 96/03/07 - 08:00
نمایش 21 - 40 از 470 نتیجه
از 24