دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 1 - 20 از 470 نتیجه
از 24
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
VHDL 930658 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 2808 مجتبی صادقی پنج شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 10:30
VHDL 930658 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 2807 مجتبی صادقی چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/17 - 10:30
ابزار دقیق پیشرفته 930445 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 2800 فرشاد پسران پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 115م1عادی/ 96/03/31 - 13:30
ابزار دقیق پیشرفته 930445 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 2801 فرشاد پسران پنج شنبه13:30 10:30شماره کلاس115م1عادی/ 96/03/31 - 13:30
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 2255 محبوبه اقتصاد یکشنبه16:30 15:00شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 15:00
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 2253 محبوبه اقتصاد یکشنبه12:00 10:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 10:30
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 2251 محبوبه اقتصاد یکشنبه18:00 16:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 16:30
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 2256 محبوبه اقتصاد یکشنبه15:00 13:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/07 - 13:30
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3793 محمد صادق جوادی اصطهباناتی شنبه09:00 07:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/08 - 07:30
آزمایشگاه انتقال حرارت 117 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 296 امیرحسین حقیقی یکشنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/08 - 08:00
آزمایشگاه انتقال حرارت 117 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 297 امیرحسین حقیقی یکشنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/08 - 08:00
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 کارشناسی گروه مهندسی برق 4726 مهدی متوسل شنبه18:00 16:30شماره کلاس115م1عادی/ نامشخص
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 کارشناسی گروه مهندسی برق 3656 مهدی متوسل یکشنبه18:00 16:30شماره کلاس109م1عادی/ 96/03/07 - 16:30
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1388 محمدمهدی جباری دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1401 محمدمهدی جباری چهار شنبه17:30 15:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/06 - 08:00
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1392 محمدمهدی جباری دوشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1395 محمدمهدی جباری دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1398 محمدمهدی جباری دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 کارشناسی گروه مهندسی عمران 1402 محمدمهدی جباری چهار شنبه15:30 13:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/06 - 08:00
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106454 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 298 امیرحسین حقیقی یکشنبه10:30 09:00عادی/ 96/03/08 - 10:00
نمایش 1 - 20 از 470 نتیجه
از 24