بخشنامه پایان نامه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانلود (201.5k)
استاد داور دانلود (53.0k)
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانلود (379.0k)
دستورالعمل صدور کد پایان نامه دانلود (145.4k)
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر دانلود (31.9k)
فرصت ارائه مقاله پایان نامه دانلود (269.2k)
مردود شدن در امتحان زبان دانلود (119.9k)
نگارش پایان نامه به صورت دورو دانلود (354.7k)
نمره از 18 دانلود (67.3k)