بخشنامه استاد راهنما و مشاور و داور

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اخذ مجوز دانلود (52.8k)
استاد داور دانلود (53.0k)
استاد مشاور دوم دانلود (61.9k)
استفاده بهینه از ظرفیت دانلود (50.2k)
تفاهم نامه با استاد راهنمای خارج از دانشگاه دانلود (632.3k)
ثبت فرم ب دانلود (389.5k)
حق الزحمه ی استادان راهنما و مشاور در پایان نامه ها و رساله ها دانلود (172.8k)
دکترای پژوهش محور دانلود (9.9k)
ظرفیت مجاز استاد راهنما و مشاور دانلود (343.3k)
کمبود استاد راهنما و مشاور دانلود (149.9k)
مشاور و داور خارجی پایان نامه دانلود (51.7k)